Clip tuyên truyền phòng chống dịch Covid – 19 của chi Đoàn Thanh niên Bệnh viện 331

Clip tuyên truyền phòng chống dịch Covid – 19 của chi Đoàn Thanh niên Bệnh viện 331